Regulamin wynajmu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów najmu w serwisie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem https://wynajemogrodzen.eu/wynajem-online/

Usługodawcą jest Łukasz Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Net-Kreator Łukasz Kamiński z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 18/61, 86-300 Grudziądz, NIP 8762196098 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: – pod numerami telefonów Infolinii: +48 56 662 94 65 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej:

1. Definicje

1.Regulamin – niniejszy regulamin. W    zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

2.Klient – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 

 1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi wynajmu ogrodzeń tymczasowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przedmiot najmu -Towary wymienione i opisane w cenniku umieszczonym serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://smieci.eu/wynajem-ogrodzen/, których dotyczy umowa najmu zawarta pomiędzy stronami.
 3. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Najmu.
 4. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem wynajmowanych Towarów.
 5. Umowa najmu – umowa najmu Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://smieci.eu/wynajem-ogrodzen/, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Najmu.
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

2.  Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://smieci.eu/wynajem-ogrodzen/
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy https://smieci.eu/wynajem-ogrodzen/ prowadzi najem ogrodzeń tymczasowych za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie https://smieci.eu/wynajem-ogrodzen/ są pozbawione wad fizycznych i prawnych, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadają wymogom określonym w zamówieniu, a także w przepisach obowiązującego w Polsce prawa oraz posiadają wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz objęte gwarancją producentów, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji umów najmu, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 6. dowolna przeglądarka Internetowa (zalecane przeglądarki: Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge)
 7. minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 600 pikseli.
 8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie na stronie Internetowej https://smieci.eu/wynajem-ogrodzen/ są cenami netto podanymi w złotych polskich.

2.Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową https://smieci.eu/wynajem-ogrodzen/.

 1. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, pod którym Towar ma być dostarczony oraz numer telefonu i adres e-mail.
 3. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Faktura VAT, zawierająca dane klienta wskazane w formularzu zamówienia wypełnionym na stronie https://smieci.eu/wynajem-ogrodzen/ zostanie załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, w rozumieniu określonym w art. 2 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 9. Umowa zawierana jest na czas określony, zgodnie z terminami określonymi przez Klienta w Formularzu zamówienia. Umowa po upływie okresu najmu wygasa, a Klient zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu Najmu Usługodawcy.
 10. W przypadku zamiaru przedłużenia obowiązywania umowy Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o swoim zamiarze i zgodnie z wytycznymi Usługodawcy wypełnić Formularz Zamówienia, wskazując jako datę rozpoczęcia okresu najmu dzień następujący po ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy najmu.
 11. W przypadku opisanym w punkcie 12 okres najmu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym upłynął poprzedni okres umowy najmu.

4.  Wysyłka i montaż Towaru

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm. Usługodawca nie umożliwia odbioru osobistego towarów.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Wydanie Towaru następuje na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.
 4. Klient jest obciążany kosztami najmu za okres od daty dostawy do czasu gdy upłynie termin najmu określony w formularzu zamówienia wypełnionym przez Klienta.
 5. Klient jest zobowiązany do zbadania Towaru w chwili dostarczenia. Wszelkie dostrzeżone wady, uszkodzenia Towaru powinny zostać zgłoszone w protokole odbioru Towaru, pod rygorem przyjęcie, że Towar został wydany w stanie przydatnym do umówionego użycia.
 6. Przed dostarczeniem Towaru do wskazanej przez Klienta lokalizacji/miejsca użytkowania, Klient jest zobowiązany zapewnić:
 7. a) przygotowanie gruntu, terenu montażu, fundamentów, szczegółowe wytyczne linii – miejsca montażu i sprawdzenie instalacji podziemnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo montażu przedmiotu najmu. W przypadku braku informacji, o których mowa w zdaniu 1 Usługodawca, ani firmy, z pomocą których wykonuje umowę, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody (uszkodzenia instalacji podziemnych itp.) wynikłe podczas montażu przedmiotu najmu na wyznaczonej linii montażowej. Nadto w przypadku powstałego uszczerbku na zdrowiu osób wykonujących montaż ze strony Usługodawcy lub osób wykonujących montaż w jego imieniu i na rzecz Usługodawcy Klient ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za powstałe z tego tytułu skutki.
 8. b) rozładunek oraz załadunek przedmiotu najmu w przypadku opcji bez montażu i demontażu,
 9. c) pozwolenia i nośny dojazd do miejsca ustawienia przedmiotu najmu dla samochodu ciężarowego z przyczepą.
 10. d) wszelkie pozwolenia i zezwolenia, pomiary na montaż i użytkowanie przedmiotu najmu.
 11. e) przyłącza wod. – kan. i elektryczne podczas montażu i użytkowania przedmiotu najmu.
 12. f) zapewnienie ochrony przed skutkami kradzieży, uszkodzeniami podczas trwania montażu przedmiotu najmu.
 13. W przypadku nieprzygotowania terenu montażu, w sposób opisany w punkcie 6 lit. a) umowy, Usługodawca jest uprawniony do: (i) odmowy dokonania montażu; (ii) wskazania kolejnego terminu montażu; (iii) naliczenia opłaty za kolejny montaż ogrodzenia;
 14. W przypadku gdy pomimo wyznaczenia kolejnego terminu montażu ogrodzenia, w sposób opisany w punkcie 7 (i), Klient nie przygotuje terenu montażu, Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej, w wysokości 20% czynszu najmu, należnego za okres najmu wskazany w umowie. Niezależnie od naliczenia kary umownej Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztem każdorazowego transportu ogrodzenia.
 15. W przypadku wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako strajk, wojna, atak terrorystyczny, klęska żywiołowa, epidemie, huragan), Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu i rezygnacji z jej realizacji, pod warunkiem poinformowania Usługodawcy (w formie pisemnej lub wiadomości elektronicznej przesłanej na adres biuro@smieci.eu), w terminie przypadającym na co najmniej dwa pełne dni robocze przed terminem dostawy ogrodzenia, przy czym dla ważności wypowiedzenia konieczne jest potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę, w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym wszelkie zaliczki uiszczone przez Klienta na poczet realizacji umowy nie podlegają zwrotowi, natomiast Klient nie ponosi dalszych kosztów związanych z wypowiedzianą umową. Możliwość wypowiedzenia umowy nie dotyczy umowy, która jest w trakcie realizacji, przez co rozumie się rozpoczęty montaż lub trwający najem.
 16. Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako strajk, wojna, atak terrorystyczny, klęska żywiołowa, epidemie, huragan), Klient jest uprawniony do złożenia Usługodawcy oświadczenia o przesunięciu daty realizacji umowy, przy czym oświadczenie o przesunięciu daty realizacji umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej lub wiadomości elektronicznej przesłanej na adres biuro@smieci.eu, a następnie potwierdzone przez Usługodawcę, w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta. Warunkiem przesunięcia terminu realizacji umowy jest złożenie przez Klienta oświadczenia, w terminie przypadającym co najmniej dwa pełne dni robocze przed terminem realizacji umowy. Usługodawca zastrzega, że w przypadku przesunięcia przez Klienta terminu realizacji umowy nie gwarantuje dostępności towaru, w dacie określonej przez Klienta, przez co konieczne będzie późniejsze określenie przez Usługodawcę nowego terminu realizacji umowy, na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
 17. W trakcie trwania umowy Klient jest zobowiązany do okresowej kontroli technicznej zamontowanego przedmiotu najmu oraz jego zabezpieczeń przed działaniem wszelkich czynników zewnętrznych np. wiatrem w szczególności do okresowego sprawdzenia stanu zakotwienia podpór, stóp betonowych oraz innych czynników których naruszenie mogłoby spowodować uszkodzenie przedmiotu najmu.
 18. Koszty przeglądów i drobnych napraw/wymian związanych z bieżącym użytkowaniem przedmiotu najmu (zamki, świetlówki itp.) oraz dodatkowego wyposażenia (np. BHP) ponosi Klient.
 19. Zasady korzystania z przedmiotu najmu zostały wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, stanowiącym Ogólne Warunki Umowy, w których zostały określone prawa i obowiązki stron umowy. Załącznik stanowi element niniejszego regulaminu i powinien być interpretowany łącznie z treścią niniejszego regulaminu.

5. Płatności

 1. Na każdy towar objęty umową najmu Usługodawca wystawia fakturę VAT.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić jedynie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe Usługodawcy.

6. Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Naprawy gwarancyjne realizowane są bezpośrednio przez producenta. Klient przeprowadza procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Usługodawcy.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 3. Składając reklamację należy dokładnie określić stwierdzone wady lub uszkodzenia Towaru, dostarczając wraz ze zgłoszeniem dokumentację fotograficzną.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7. Odpowiedzialność

 1. Klient przejmuje na siebie ryzyko powstania szkody w Przedmiocie Najmu, niezależnie od jej przyczyny, oraz szkód jakie mogą wywołać najęte przedmioty, ich części lub elementy wyposażenia rzeczom, osobom trzecim, od chwili rozładunku Przedmiotu Najmu w miejscu jego używania przez Klienta od chwili jego załadunku do środka transportu po zakończonym okresie najmu.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec osób trzecich z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania z Przedmiotu Najmu przez Klienta jest wyłączona. Klient niniejszym zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania z Przedmiotu Najmu. W przypadku skierowania przez osobę/y trzecią/e roszczeń wobec Usługodawcy z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania z Przedmiotu Najmu. Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta, a Klient zobowiązuje się przystąpić do postępowania prowadzonego przeciwko Usługodawcy, oraz na żądanie Usługodawcy na własny koszt złożyć oświadczenie, mające na celu naprawienie dobrego imienia Usługodawcy, które mogło doznać uszczerbku w wyniku takich roszczeń. W przypadku, gdy zwolnienie z odpowiedzialności będzie niemożliwe w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Klient zobowiązuje się zwrócić Usługodawcy uzasadnione kwoty, które Usługodawca zobowiązany będzie wydać w związku z roszczeniami osób trzecich.
 3. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Przedmiotu Najmu Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości poniesionych zniszczeń/strat i/lub koniecznych napraw na podstawie załączonej Kalkulacji Naprawczej obejmującej stawki bazowe na poszczególne usterki. Klient ma obowiązek uiszczenia ustalonego w Umowie Najmu Czynszu za okres od dnia zajścia tego zdarzenia do dnia zapłaty wspomnianego odszkodowania. Po zakończeniu trwania najmu Usługodawca sporządzi Kalkulację Naprawczą obejmującą braki oraz uszkodzenia powstałe w Przedmiotach Najmu za które obciążony zostanie Klient. Usługodawca w terminie do 30 roboczych dni od daty protokolarnego odbioru Przedmiotów Najmu wystawi w oparciu o sporządzoną Kalkulację Naprawczą fakturę VAT, która dostarczona zostanie niezwłocznie na adres korespondencyjny Klienta. Klienta zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynikającej z wystawionej Kalkulacji Naprawczej w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Usługodawcę stosownej faktury VAT. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania przewyższającego wysokość sporządzonej Kalkulacji Naprawczej.

  8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów najmu, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę lub montaż wynajętych Towarów. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 4. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 5. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres __________________ .
 6. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 7. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy najmu.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy najmu następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 10. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

9. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Załącznik nr 1

OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia i definicje mają znaczenie przedstawione poniżej:

 1. Ogólne Warunki Umowy Najmu (dalej „OWN”) – niniejszy dokument stanowiący o warunkach najmu produktów oferowanych przez Usługodawcę, z którego postanowieniami zobowiązany jest zapoznać się każdy Klient i który stanowi integralną część Umowy Najmu. Zawarcie przez Klienta Umowy Najmu, oznacza jednocześnie akceptację przez Klienta OWN, które wiążą Klienta od dnia zawarcia Umowy Najmu.

2 Umowa Najmu – umowa w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy Kodeks cywilny (art. 659 i nast.) zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, na warunkach i zasadach w niej określonych, której integralną część stanowią OWN:

 1. Usługodawca– Łukasz Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Net-Kreator Łukasz Kamiński, siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 18/61, 86-300 Grudziądz,
 2. Klient –osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę Najmu (niniejsze OWN stosuje się wyłącznie do kontrahentów Usługodawcy będących przedsiębiorcami: OWN nie mają zastosowania do kontrahentów będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego).
 3. Strony – łącznie oznaczenie w OWN oraz w Umowie Najmu Usługodawcę i Klienta.
 4. Przedmiot Najmu – przedmiot którego dotyczy zawarta pomiędzy Usługodawcą i Klientem Umowa Najmu (w szczególności tymczasowe systemowe ogrodzenia pełne i ażurowe).

 II. ZASADY OGÓLNE

 1. Przedmiot Najmu pozostaje własnością Usługodawcy przez cały okres trwania najmu, chyba że Usługodawca posiada inny tytuł prawny do władania Przedmiotem Najmu, uprawniający do zawarcia Umowy Najmu.
 2. Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru Przedmiotu Najmu przez Klienta do dnia jego zwrotu Usługodawcy włącznie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
 3. Klient nie jest uprawniony do ustanowienia na Przedmiocie Najmu jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w tym do podnajmu Przedmiotu Najmu bez zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności wyrażonej na piśmie. Przedmiot Najmu nie może stanowić zabezpieczeń spłat jakichkolwiek zobowiązań Klienta wobec osób trzecich.
 4. Wydanie i zwrot Przedmiotu Najmu następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Klienta i Usługodawcy. Klient zobowiązany jest wskazać osobę odpowiedzialną do podpisania protokołu przekazania i odbioru Przedmiotu Najmu. W razie wątpliwości lub braku obecności takiej osoby albo bezzasadnej odmowy podpisania protokołu przekazania i odbioru, Strony przyjmują za wiążący prawnie i faktycznie stan Przedmiotu Najmu opisany w protokole podpisanym jednostronnie przez Usługodawcę lub upoważnioną przez Usługodawcę osobę. Zasady opisane w niniejszym ust. mają również zastosowanie do procedury podpisywania Kalkulacji Naprawczej, o której mowa w pkt. VI ust. w poniżej.
 5. Klienta obciążają wszelkie opłaty, podatki i pozostałe należności, które powstaną w trakcie trwania stosunku najmu np. takie jak: podatek miejscowy, podatek gruntowy, podatek od nieruchomości, opłata za media, opłata najmu gruntów.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za przestoje w produkcji, utratę zysku, utratę użytkowania, utratę kontraktów ani za jakiekolwiek inne straty ekonomiczne, utracone korzyści lub szkody pośrednie.
 7. Klient zwolni Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń odszkodowawczych i pozwów podmiotów trzecich.
 8. Jako pierwszy dzień czynszowy uznaje się dzień, w którym Przedmiot Najmu został wydany Klientowi. Za ostatni dzień czynszowy należy uznać dzień zwrotu Przedmiotu Najmu.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw i usunięcia awarii Przedmiotu Najmu powstałych w następstwie normalnego zużycia, przy jego prawidłowej eksploatacji.
 2. W pozostałych sytuacjach koszty napraw i usuwania awarii obciążają Klienta. Zaliczane do nich będą koszty zużytych materiałów, robocizny i ewentualnego dojazdu do miejsca użytkowania Przedmiotu Najmu lub dostarczenia go do siedziby Usługodawcy. Naprawy przeprowadza lub zleca wyłącznie Usługodawca zgodnie z załączoną Kalkulacją Naprawczą. Klient w żadnym razie nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, wprowadzania zmian, uzupełniania Przedmiotu Najmu o dodatkowe elementy, ani do zlecenia ich wykonania osobom trzecim.
 3. Termin naprawy uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia. Usługodawca dołoży należytej staranności do jak najszybszego usunięcia awarii, naprawy Przedmiotu Najmu. W przypadku zachowania należytej staranności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem w użytkowaniu Przedmiotu Najmu.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Przy rozpoczęciu najmu wszelkie zastrzeżenia co do stanu technicznego, uszkodzeń Przedmiotu Najmu i innych najętych na rzecz Klienta zobowiązuje się zgłosić Usługodawcy w protokole zdawczo-odbiorczym. W razie niezgłoszenia zastrzeżeń poczytuje się, iż Przedmiot Najmu został przekazany Klientowi bez uszkodzeń, wad i usterek technicznych. Nie dotyczy to wad ukrytych. Po zakończeniu stosunku najmu Klient zobowiązuje się wskazać w protokole zdawczym wszelkie uszkodzenia techniczne, jakie zostały spowodowane przez Klienta lub osoby trzecie w okresie trwania stosunku najmu. Niepoinformowanie przez Klienta o istniejących uszkodzeniach nie zwalnia go od odpowiedzialności za powstałe szkody, które zostaną wykryte po odbiorze i sprawdzeniu przedmiotu najmu przez Usługodawcę w jego siedzibie.
 2. Po przeprowadzeniu montażu Przedmiotu Najmu podpisywany jest protokół zdawczo – odbiorczy – odbioru jakościowego wykonywanego montażu potwierdzający prawidłowość wykonywanych prac, prawidłowość wykonywania zabezpieczeń poprzez działaniem wszelkich czynników zewnętrznych – np.: wiatrem oraz zgodność ze wszelkimi normami budowlanymi, sztuką budowlaną oraz instrukcją DTR. Protokół podpisywany jest przez przedstawicieli Usługodawcy i Klienta.
 3. Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta mogą być jedynie wady ukryte Przedmiotu Najmu.
 4. Klient uprawniony jest do korzystania z Przedmiotu Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami. Klient nie jest uprawniony do dokonywania zmian, przebudowy lub innego naruszania substancji Przedmiotu Najmu. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy w przypadku usterki, zniszczenia Przedmiotu Najmu, a także Policji w przypadku jego kradzieży.
 5. Uzyskanie i utrzymanie wszystkich zezwoleń wymaganych w celu lokalizacji i eksploatacji Przedmiotu Najmu w czasie obowiązywania Umowy Najmu jest wyłącznym obowiązkiem i zadaniem Klienta i odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko Klienta. Odpowiedzialność Usługodawcy z powyższego tytułu jest wyłączona.
 6. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w oznakowaniu Przedmiotu Najmu oraz zobowiązany jest do ochrony oznaczeń utrwalonych na Przedmiocie Najmu. Klient nie może, bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, umieszczać na poszczególnych elementach Przedmiotu Najmu własnego oznaczenia. Umieszczanie oznaczenia Klienta, po uzyskaniu zgody Usługodawca, może nastąpić wyłącznie w formie uzgodnionej z Usługodawcą, w sposób nienaruszający trwale Przedmiotu Najmu. W żadnym wypadku jednak Klient nie ma prawa zasłaniać znaków towarowych i oznaczeń umieszczonych na przedmiocie najmu,
 7. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie na rzecz Usługodawcy czynszu najmu, odszkodowania, kosztów napraw lub innych opłat przewidzianych w Umowie Najmu oraz w OWN, Usługodawca uprawniony jest do naliczenia Klientowi odsetek ustawowych za opóźnienie.
 8. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie na rzecz Usługodawcy jakichkolwiek należności wynikających z Umowy Najmu lub OWN, które przekracza 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wymagalności, Usługodawca niezależnie od postanowień w ust. 7 powyżej, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie niezrealizowanej części umowy oraz naliczenia kary umownej w kwocie stanowiącej 20% całkowitego czynszu najmu określonego w umowie.

 V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient przejmuje na siebie ryzyko powstania szkody w Przedmiocie Najmu, niezależnie od jej przyczyny, oraz szkód jakie mogą wywołać najęte przedmioty, ich części lub elementy wyposażenia rzeczom, osobom trzecim, od chwili rozładunku Przedmiotu Najmu w miejscu jego używania przez Klienta od chwili jego załadunku do środka transportu po zakończonym okresie najmu.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec osób trzecich z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania z Przedmiotu Najmu przez Klienta jest wyłączona. Klient niniejszym zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania z Przedmiotu Najmu. W przypadku skierowania przez osobę/y trzecią/e roszczeń wobec Usługodawcy z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania z Przedmiotu Najmu. Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta, a Klient zobowiązuje się przystąpić do postępowania prowadzonego przeciwko Usługodawcy, oraz na żądanie Usługodawcy na własny koszt złożyć oświadczenie, mające na celu naprawienie dobrego imienia Usługodawcy, które mogło doznać uszczerbku w wyniku takich roszczeń. W przypadku, gdy zwolnienie z odpowiedzialności będzie niemożliwe w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Klient zobowiązuje się zwrócić Usługodawcy uzasadnione kwoty, które Usługodawca zobowiązany będzie wydać w związku z roszczeniami osób trzecich.
 3. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Przedmiotu Najmu Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości poniesionych zniszczeń/strat i/lub koniecznych napraw na podstawie załączonej Kalkulacji Naprawczej obejmującej stawki bazowe na poszczególne usterki. Klient ma obowiązek uiszczenia ustalonego w Umowie Najmu Czynszu za okres od dnia zajścia tego zdarzenia do dnia zapłaty wspomnianego odszkodowania. Po zakończeniu trwania najmu Usługodawca sporządzi Kalkulację Naprawczą obejmującą braki oraz uszkodzenia powstałe w Przedmiotach Najmu za które obciążony zostanie Klient. Usługodawca w terminie do 30 roboczych dni od daty protokolarnego odbioru Przedmiotów Najmu wystawi w oparciu o sporządzoną Kalkulację Naprawczą fakturę VAT, która dostarczona zostanie niezwłocznie na adres korespondencyjny Klienta. Klienta zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynikającej z wystawionej Kalkulacji Naprawczej w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Usługodawcę stosownej faktury VAT. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania przewyższającego wysokość sporządzonej Kalkulacji Naprawczej.
 4. Klient jest zobowiązany zawrzeć umowy ubezpieczenia na wypadek działania siły wyższej jak np.: huraganu, pożaru, powodzi i zalania, włamania lub kradzieży Przedmiotu Najmu oraz szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych niezawinionych przez Usługodawcę jakie może wywołać Przedmiot Najmu, jego część lub elementy wyposażenia rzeczom lub osobom trzecim. Koszty wszelkich ubezpieczeń ponosi Klient. Klientowi pozostawia się wybór co do możliwości zawarcia umów ubezpieczenia na wypadek zajścia innych zdarzeń
 5. Ryzyko utraty najętych przedmiotów, ich zagubienie lub kradzieży a także ryzyko ich uszkodzenia oraz przedwczesnego zużycia, niezależnie od przyczyny w okresie pomiędzy protokolarnym przekazaniem Przedmiotu Najmu do Klienta a jego odbiorem przez Usługodawcę ponosi Klient. Skutki takich zdarzeń nie zwalniają Klienta od obowiązku uiszczenia czynszu oraz kosztów dodatkowych.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących Usługodawcy, o których mowa w ust. 2 poniżej, Umowa Najmu zawarta na czas oznaczony nie może zostać rozwiązana z zachowaniem okresów wypowiedzenia, lecz wyłącznie za porozumieniem Stron.
 2. W przypadku upływu okresu najmu umowa nie przekształca się w umowę na czas nieokreślony.
 3. Usługodawca może rozwiązać Umowę Najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym jeśli:
 4. a) Klient używa Przedmiotu Najmu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, narażając go na utratę lub uszkodzenie,
 5. b) Klient spóźnia się z zapłatą czynszu za okres co najmniej 14 dni.
 6. c) Klient oddał Przedmiot Najmu osobie trzeciej w całości bądź w części w podnajem, do bezpłatnego używania lub pod innym tytułem prawnym bez pisemnej zgody Usługodawcy,
 7. d) Klient powiadomi Usługodawcę o zmianie lokalizacji Przedmiotu Najmu w stosunku do miejsca wskazanego w Umowie Najmu,
 8. e) została otwarta likwidacja Klienta lub ogłoszono upadłość Klienta,
 9. f) Klient narusza postanowienia niniejszych OWN bądź Umowę Najmu.
 10. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadkach za które ponosi odpowiedzialność Klient, Usługodawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokość 20% czynszu najmu, jaki byłby należny Usługodawcy w okresie obowiązywania umowy najmu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Usługodawca oraz Klient zobowiązują się niezwłocznie powiadomić drugą Stronę Umowy Najmu o zmianie swej siedziby, adresu, miejsca zamieszkania lub środków bez[pośredniego komunikowania się na odległość pod rygorem uznania za skuteczne doręczoną wszelkiej korespondencji kierowanej pod dotychczasowe dane adresowe, wskazane w Umowie Najmu.
 2. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy Najmu lub niniejszych OWN za nieważne lub bezskuteczne przyjmuje się, że Umowa Najmu obowiązuje jako całość, zaś w miejsce postanowienia uznanego za nieważne lub bezskuteczne wstępuje postanowienie odpowiednio ważne lub skuteczne, o treści jak najbardziej zbliżonej do postanowienia uznanego za nieważne lub bezskuteczne.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z Umowy Najmu i OWN na osoby trzecie, bez uzyskiwania uprzedniej lub następczej zgody Klienta.
 4. Postanowienia Umowy Najmu należy wykonywać i interpretować zgodnie z treścią Umowy Najmu i OWN, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Wszelkie roszczenia wynikające z Umowy Najmu i OWN lub z nimi związane, w tym wszelkie kwestie dotyczące ich istnienia, interpretacji, ważności lub rozwiązania, Strony postarają się rozstrzygnąć w sposób polubowny. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Zamów ogrodzenie
Opłać online z dostawą na terenie całego kraju
Zarezerwuj termin